Política de privacitat

“Nous Amics” informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Nous Amics” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/ 2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

MESURES DE SEGURETAT
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa els usuaris que, a “Nous Amics”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb el que disposa la normativa esmentada. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Nous Amics” o dels Encarregats del Tractament aquí establerts.
S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES
El Client o Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a “Nous Amics”, qualsevol modificació dels mateixos. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi a “Nous Amics” sempre que hi hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat.

EXERCICI DE DRETS
La LOPD i el RGPD concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les vostres dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “Nous Amics”, aquestes podran exercir els seus drets. Per fer-ho, l’usuari haurà d’adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a hola@nousamics.cat, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix al nostre avís legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets l’ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de linteressat.
L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:
• Dret a sol·licitar l’accés a dades personals.
• Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per “Nous Amics” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Dret a oposar-se al tractament: “Nous Amics” deixarà de tractar les vostres dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
• Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, “Nous Amics” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.
En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirar-lo.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Nous Amics” està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Responsable de Seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Quant a les dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:
• 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Els usuaris de llistes de correu o els pujats per “Nous Amics” a pàgines o perfils de RRSS, es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment.
Dades de candidats (C.V.), si n’hi ha: En cas que el candidat no sigui seleccionat, “Nous Amics” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES
“Nous Amics” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, “Nous Amics” serà considerada com a Responsable de les dades obtingudes mitjançant els mitjans anteriorment descrits.
Alhora “Nous Amics” informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de Tractament de dades personals.
“Nous Amics” posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, ja sigui a través de correu electrònic, dels formularis de contacte d’aquesta web o contractacions en línia seran utilitzades per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per https://www.hostalia.com/, que també és l’empresa prestadora de serveis de correu electrònic, i que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.
Tal com estableix la LSSICE, “Nous Amics” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.
En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades necessàries per poder fer el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació feta per l’usuari.
De vegades, les dades personals es proporcionaran a través denllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de “Nous Amics” tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a aquests tercers.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS
“Nous Amics” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del mateix. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament,
amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privadesa, establertes a les seves pàgines web respectives.
També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a la realització efectiva del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

CONFIDENCIALITAT
La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “Nous Amics”. “Nous Amics” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

VALIDESA
Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada a dia 19 de gener de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.